7 اسفند 1400
نویسنده: دکتر علی سعیدی
11 بهمن 1397
نویسنده: محمدجواد معصومی نیا
18 دی 1397
نویسنده: محمدعلی عزتی/ دانشجوی اقتصاد دانشگاه قم
22 شهریور 1397
نویسنده: دکتر علی سعیدی
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...