26 اسفند 1399
نویسنده: مدیر سایت
3 مرداد 1397
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
28 تیر 1397
نویسنده: دکتر علی سعیدی
27 شهریور 1398
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
6 اسفند 1399
نویسنده: مدیر سایت
14 بهمن 1399
نویسنده: مدیر سایت
29 شهریور 1398
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...